Ο «Προ­μη­θευ­τι­κός Κα­τα­να­λω­τι­κός Και Πι­στω­τι­κός Συ­νε­ται­ρι­σμός Ερ­γα­ζο­μέ­νων Και Συ­ντα­ξιού­χων (Συν Π.Ε)» -«ΣΥΝ.ΕΡ­ΓΑ.ΣΥΑ», δη­μιούρ­γη­σε για τα μέ­λη του ένα νέο πρό­γραμ­μα πρω­το­βάθ­μιας πε­ρί­θαλ­ψης τα οποία δια­τί­θε­νται για όλα τα μέ­λη μας ανε­ξαρ­τή­τως ηλι­κί­ας, προ­βλη­μά­των Υγεί­ας και χω­ρίς Προ­α­σφα­λι­στι­κό έλεγ­χο στο­χεύ­ο­ντας στην πλη­ρέ­στε­ρη κά­λυ­ψη για όλα τα των μέ­λη μας.

ΠΑ­ΡΟ­ΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΟΣ «ΕΛ­ΠΙ­ΔΑ»

1. ΕΠΕΙ­ΓΟ­ΝΤΑ ΠΕ­ΡΙ­ΣΤΑ­ΤΙ­ΚΑ
(Στα εξω­τε­ρι­κά ια­τρεία συ­νερ­γα­ζο­μέ­νων Νο­ση­λευ­τι­κών ιδρυ­μά­των)
i. ΙΑ­ΤΡΙ­ΚΕΣ ΕΠΙ­ΣΚΕ­ΨΕΙΣ
ΔΩ­ΡΕ­ΑΝ στις εφη­με­ρεύ­ου­σες ια­τρι­κές ει­δι­κό­τη­τες
ii. ΔΙΑ­ΓΝΩ­ΣΤΙ­ΚΕΣ ΕΞΕ­ΤΑ­ΣΕΙΣ

2. ΤΑ­ΚΤΙ­ΚΑ ΠΕ­ΡΙ­ΣΤΑ­ΤΙ­ΚΑ
ΙΑ­ΤΡΙ­ΚΕΣ ΕΠΙ­ΣΚΕ­ΨΕΙΣ
i. Στα εξω­τε­ρι­κά ια­τρεία συ­νερ­γα­ζο­μέ­νων Νο­ση­λευ­τι­κών ιδρυ­μά­των
σε συ­γκε­κρι­μέ­νες ια­τρι­κές ει­δι­κό­τη­τες
ii.Σε ιδιω­τι­κά ια­τρεία/ Πο­λυια­τρεία (Πα­νελ­λα­δι­κό δί­κτυο)
ΔΙΑ­ΓΝΩ­ΣΤΙ­ΚΕΣ ΕΞΕ­ΤΑ­ΣΕΙΣ σε Δια­γνω­στι­κά κέ­ντρα/Πο­λυια­τρεία
i. Σε Δια­γνω­στι­κά κέ­ντρα/Πο­λυια­τρεία (Πα­νελ­λα­δι­κό δί­κτυο)
1) ΔΩ­ΡΕ­ΑΝ με χρή­ση έγκυ­ρου ηλε­κτρο­νι­κού πα­ρα­πεμ­πτι­κού ΕΟΠ­ΠΥ
2) Με χρή­ση ιδιω­τι­κού πα­ρα­πεμ­πτι­κού πα­ρέ­χε­ται τι­μο­λό­γη­ση ΕΟ­ΠΥΥ
3) Για Δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις εκτός ΦΕΚ πα­ρέ­χε­ται έκ­πτω­ση 

3. ΔΩ­ΡΕ­ΑΝ ΕΤΗ­ΣΙΟΣ ΠΡΟ­ΛΗ­ΠΤΙ­ΚΟΣ ΕΛΕΓ­ΧΟΣ (1 ΦΟ­ΡΑ ΤΟ ΧΡΟ­ΝΟ)
Αι­μα­το­λο­γι­κός έλεγ­χος
(Γεν. αί­μα­τος, Γεν. ού­ρων, Τρι­γλυ­κε­ρί­δια, ΤΚΕ, Σάκ­χα­ρο, Ολι­κή χο­λη­στε­ρό­λη).
Οφθαλ­μο­λο­γι­κός έλεγ­χος
(Οπτι­κή οξύ­τη­τα, έλεγ­χος στη Σχι­σμοει­δή λυ­χνία, Το­νο­μέ­τρη­ση)
Οδο­ντια­τρι­κός έλεγ­χος
(Έλεγ­χος της στο­μα­τι­κής κοι­λό­τη­τας και ενη­μέ­ρω­ση για τυ­χόν θε­ρα­πευ­τι­κή αγω­γή , οδη­γί­ες στο­μα­τι­κής υγιει­νής).

4. ΟΦΘΑΛ­ΜΟ­ΛΟ­ΓΙ­ΚΗ κά­λυ­ψη (Ατ­τι­κή-Θεσ­σα­λο­νί­κη)
Επεμ­βα­τι­κή (laser) διόρ­θω­ση δια­θλα­στι­κών ανω­μα­λιών με προ­νο­μια­κή τι­μο­λό­γη­ση
Κά­λυ­ψη αγο­ράς γυα­λιών ορά­σε­ως

5. ΟΔΟ­ΝΤΙΑ­ΤΡΙ­ΚΗ θε­ρα­πεία με προ­νο­μια­κή τι­μο­λό­γη­ση

6. ΦΥ­ΣΙ­ΚΟ­ΘΕ­ΡΑ­ΠΕΙΕΣ με συμ­με­το­χή 

7. ΚΑ­ΛΥ­ΨΗ ΕΝΑΛ­ΛΑ­ΚΤΙ­ΚΗΣ ΙΑ­ΤΡΙ­ΚΗΣ
Ομοιο­πα­θη­τι­κή με συμ­με­το­χή 
Βε­λο­νι­σμός με συμ­με­το­χή 
Ψυ­χο­λο­γι­κή υπο­στή­ρι­ξη 
Λο­γο­θε­ρα­πεία 


ΟΡΟΙ ΧΡΗ­ΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩ­ΤΟ­ΒΑΘ­ΜΙΟΥ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ < ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.>

1. ΓΕ­Ω­ΓΡΑ­ΦΙ­ΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΟΣ
Οι πα­ρο­χές του προ­γράμ­μα­τος στα Εξω­τε­ρι­κά ια­τρεία Νο­ση­λευ­τι­κών ιδρυ­μά­των κα­θώς και οι Οφθαλ­μο­λο­γι­κές κα­λύ­ψεις πα­ρέ­χο­νται σε Ατ­τι­κή και Θεσ­σα­λο­νί­κη.
Οι υπό­λοι­πες πα­ρο­χές πα­ρέ­χο­νται στις πρω­τεύ­ου­σες όλων των νο­μών της Ελ­λά­δας.

2. ΣΥ­ΝΕΡ­ΓΑ­ΖΟ­ΜΕ­ΝΟ ΙΑ­ΤΡΙ­ΚΟ ΔΙ­ΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥ­ΠΗ­ΡΕ­ΤΗ­ΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΟΣ
Το πρό­γραμ­μα λει­τουρ­γεί απο­κλει­στι­κά σε συ­νερ­γα­ζό­με­νο ια­τρι­κό δί­κτυο που έχει σαν μέ­λη Νο­ση­λευ­τι­κά ιδρύ­μα­τα, Δια­γνω­στι­κά κέ­ντρα/Πο­λυια­τρεία, Ιδιω­τι­κά ια­τρεία, Οδο­ντια­τρεία, Οφθαλ­μο­λο­γι­κά κέ­ντρα, Κα­τα­στή­μα­τα οπτι­κών και Φυ­σι­κο­θε­ρα­πευ­τή­ρια
Οποια­δή­πο­τε χρή­ση υπη­ρε­σιών υγεί­ας (πα­ρο­χές προ­γράμ­μα­τος), που πραγ­μα­το­ποιού­νται σε μη συ­νερ­γα­ζό­με­νο ια­τρι­κό πά­ρο­χο δεν κα­λύ­πτο­νται από το πα­ρόν πρό­γραμ­μα .

3. ΕΝΕΡ­ΓΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΟΣ
Η ενερ­γο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος πραγ­μα­το­ποιεί­ται με­τά την πά­ρο­δο 3 ερ­γα­σί­μων ημε­ρών από την ημε­ρο­μη­νία έναρ­ξης του πα­ρό­ντος πι­στο­ποι­η­τι­κού έντα­ξης και προ­ϋ­πο­θέ­τει την πλή­ρη εξό­φλη­ση της αντί­στοι­χης ετή­σιας συν­δρο­μής.

4. ΕΥ­ΘΥ­ΝΗ ΣΥ­ΝΕ­ΤΑΙ­ΡΙ­ΣΜΟΥ <ΣΥΝ.ΕΡ­ΓΑ.ΣΥΑ> ΚΑΙ ΤΗ­ΛΕ­ΦΩ­ΝΙ­ΚΟΥ ΣΥ­ΝΤΟ­ΝΙ­ΣΤΙ­ΚΟΥ ΚΕ­ΝΤΡΟΥ
O Προ­μη­θευ­τι­κός κα­τα­να­λω­τι­κός και πι­στω­τι­κός συ­νε­ται­ρι­σμός ερ­γα­ζο­μέ­νων και συ­ντα­ξιού­χων (συν. Π.Ε.) - ΣΥΝ.ΕΡ­ΓΑ.ΣΥΑ. και το Τη­λε­φω­νι­κό Συ­ντο­νι­στι­κό κέ­ντρο που λει­τουρ­γεί το πρό­γραμ­μα υγεί­ας κατ εντο­λή του, ου­δε­μία ευ­θύ­νη φέ­ρουν για την ποιό­τη­τα και ορ­θό­τη­τα των πα­ρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών υγεί­ας, σύμ­φω­να με τους κα­νό­νες δε­ο­ντο­λο­γί­ας και επι­στή­μης, από τους συ­νερ­γα­ζό­με­νους ια­τρι­κούς πα­ρό­χους και το προ­σω­πι­κό αυ­τών, όπως και για τυ­χόν πρά­ξεις και πα­ρα­λεί­ψεις αυ­τών.

5. ΥΠΟ­ΧΡΕ­Ω­ΣΕΙΣ ΜΕ­ΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟ­ΓΡΑΜ­ΜΑ­ΤΟΣ
Το μέ­λος του προ­γράμ­μα­τος που επι­θυ­μεί να κά­νει χρή­ση των πα­ρο­χών που ανα­φέ­ρο­νται στο πα­ρόν πι­στο­ποι­η­τι­κό έντα­ξης, έχει την υπο­χρέ­ω­ση :
i) Να επι­κοι­νω­νεί με το Τη­λε­φω­νι­κό Συ­ντο­νι­στι­κό κέ­ντρο του προ­γράμ­μα­τος προ­κει­μέ­νου
να ενη­με­ρω­θεί αφε­νός για τη δια­δι­κα­σία που θα πρέ­πει να ακο­λου­θή­σει και αφε­τέ­ρου
για το ρα­ντε­βού του με τον συ­νερ­γα­ζό­με­νο ια­τρι­κό πά­ρο­χο.
ii) Να προ­σκο­μί­ζει την πα­ρού­σα ΒΕ­ΒΑΙΩ­ΣΗ ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟ­ΧΗΣ ή κάρ­τα του προ­γράμ­μα­τος
κα­θώς και την αστυ­νο­μι­κή του ταυ­τό­τη­τα ή βι­βλιά­ριο ασθε­νεί­ας προ­κει­μέ­νου να
πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ο έλεγ­χος ταυ­το­προ­σω­πί­ας κα­τά την επί­σκε­ψη του στον
συ­νερ­γα­ζό­με­νο ια­τρι­κό πά­ρο­χο.


Για ενη­μέ­ρω­ση ή χρή­ση των πα­ρο­χών του προ­γράμ­μα­τος, το μέ­λος θα πρέ­πει να επι­κοι­νω­νεί απα­ραί­τη­τα με το Τη­λε­φω­νι­κό Συ­ντο­νι­στι­κό κέ­ντρο στο τη­λέ­φω­νο :
215 51 55 314


ΣΥ­ΝΕΡ­ΓΑ­ΖΟ­ΜΕ­ΝΟ ΙΑ­ΤΡΙ­ΚΟ ΔΙ­ΚΤΥΟ

I. Δί­κτυο Συ­νερ­γα­ζό­με­νων Κλι­νι­κών :
ΑΤ­ΤΙ­ΚΗ
ΕΡ­ΡΙ­ΚΟΣ ΝΤΥ­ΝΑΝ - ΕΥ­ΡΩ­ΚΛΙ­ΝΙ­ΚΗ ΠΑΙ­ΔΩΝ - ΕΥ­ΡΩ­ΚΛΙ­ΝΙ­ΚΗ ΑΘΗ­ΝΩΝ - METROPOLITAN GENERAL - METROPOLITAN HOSPITAL - MEDITERRANEO HOSPITAL - ΑΘΗ­ΝΑΙΟΝ EUROMEDICA
ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΟ­ΝΙ­ΚΗ
ΓΕ­ΝΙ­ΚΗ ΚΛΙ­ΝΙ­ΚΗ ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΟ­ΝΙ­ΚΗΣ - ΚΥΑ­ΝΟΥΣ ΣΤΑΥ­ΡΟΣ ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΟ­ΝΙ­ΚΗΣ
ΥΠΟ­ΛΟΙ­ΠΗ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ
ΚΛΙ­ΝΙ­ΚΗ ΑΝΑ­ΣΑ (ΒΟ­ΛΟΣ) - ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

II. Δί­κτυο Συ­νερ­γα­ζό­με­νων Δια­γνω­στι­κών Κέ­ντρων (εν­δει­κτι­κά)
Όμι­λος Euromedica - Όμι­λος Νέα Διά­γνω­ση - Όμι­λος Διά­γνω­ση Υγεί­ας
Όμι­λος Affidea - Όμι­λος Βιό­τυ­πος - Όμι­λος Bio-Care - Όμι­λος Koσμοια­τρι­κής
Όμι­λος Σα­κα­ρέλ­λος

III. Συ­νερ­γα­ζό­με­να Πο­λυια­τρεία (εν­δει­κτι­κά)
ΑΤ­ΤΙ­ΚΗ
CITY DOCTORS ΑΓΙΟΣ ΔΗ­ΜΗ­ΤΡΙΟΣ - MEDICA ΑΓΙΟΣ ΣΤΕ­ΦΑ­ΝΟΣ -AFFIDEA ΑΘΗ­ΝΩΝ - IASYS ΠΟ­ΛΥΙΑ­ΤΡΕΙΟ ΑΘΗ­ΝΩΝ - LIFECHECK ΜΕ­ΣΟ­ΓΕΙΩΝ -
MEDI FAMILY ΑΘΗ­ΝΑ - ΕΥ­ΡΩ­ΚΛΙ­ΝΙ­ΚΗ ΠΟ­ΛΥΙΑ­ΤΡΕΙΟ (ΣΗ­ΜΕΙΟ 2) ΑΘΗ­ΝΑ ΙΑ­ΤΡΟ­ΚΟ­ΣΜΟΣ ΑΘΗ­ΝΑ - BIOCARE ΑΛΙ­ΜΟΣ & ΓΛΥ­ΦΑ­ΔΑ - Α-ΠΡΟ­ΛΗ­ΨΙΣ ΑΛΙ­ΜΟΣ LIFECHECK ΗΛΙΟΥ­ΠΟ­ΛΗ - ΠΡΟ­ΛΗ­ΨΗ & ΥΓΕΙΑ ΚΕ­ΡΑ­ΤΣΙ­ΝΙ -MEDIHALL ΚΗ­ΦΙ­ΣΙΑ ΟΡ­ΘΟ­ΒΙΟ­ΤΙ­ΚΗ ΜΑ­ΡΟΥ­ΣΙ - ΙΑ­ΤΡΙ­ΚΗ ΠΙ­ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩ­ΝΙΑ - AFFIDEA ΠΕ­ΡΙ­ΣΤΕ­ΡΙΟΥ - ΙΑ­ΤΡΙ­ΚΗ ΜΕ­ΡΙ­ΜΝΑ ΚΗ­ΠΟΥ­ΠΟ­ΛΗ & ΠΕ­ΤΡΟΥ­ΠΟ­ΛΗ - ΠΡΑ­ΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑ­ΛΑΝ­ΔΡΙ
ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΟ­ΝΙ­ΚΗ
ΙΑ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙΣ ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΡΙΑ - ΙΔΙΩ­ΤΙ­ΚΑ ΠΟ­ΛΥΙΑ­ΤΡΕΙΑ ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΟ­ΝΙ­ΚΗΣ
ΠΛΑ­ΤΩΝ ΚΑ­ΛΑ­ΜΑ­ΡΙΑ & ΠΥ­ΛΑΙΑ & ΚΕΝΤΡΟ - ΟΜΙΛΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
ΥΠΟ­ΛΟΙ­ΠΗ ΕΛ­ΛΑ­ΔΑ
SEA - MEDICAL CLINIC ΜΥ­ΚΟ­ΝΟΣ - MY DOCTOR ΛΑ­ΡΙ­ΣΑ 


Ο Συ­νε­ται­ρι­σμός, υπο­στη­ρί­ζει έμπρα­κτα τα μέ­λη του, μέ­σα από μία σει­ρά δρά­σε­ων και ει­δι­κών κα­λύ­ψε­ων.
Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες απευ­θυν­θεί­τε στο τη­λε­φω­νι­κό κέ­ντρο 210 3250692-3-4-5


Θέ­λω κι εγώ να εντα­χθώ στο Πρό­γραμ­μα Πρω­το­βάθ­μιας Υγεί­ας «ΕΛ­ΠΙ­ΔΑ».
Κατεβάστε το ΕΝΤΥ­ΠΟ ΕΚ­ΔΗ­ΛΩ­ΣΗ ΕΝ­ΔΙΑ­ΦΕ­ΡΟ­ΝΤΟΣ "εδώ"


 

  • 1
  • 2
  • 3